ยินดีต้อนรับ

เว๊บไซต์ jobdata.in.th ("เว๊บไซต์") จัดทำและให้บริการ โดย บริษัท เอสพีเอ็น ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("เรา") เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ข้อมูลบริษัท เพื่อการจ้างงาน หรือการหางาน ออนไลน์ การใช้บริการเว๊บไซต์ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงือนไขนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงือนไขนี้ตามที่แจ้งไว้บนเว๊บไซต์ ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการเว๊บไซต์นี้ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

การคุ้มครองข้อมูลและลิขสิทธิ์

ข้อความ รูปภาพ โลโก้ และอื่นๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินของเรา เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ ในการให้ข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิ หรือเรียกร้อง ในการดำเนินคดีใดๆ ต่อเรา ไม่ว่าจะทางแพ่ง หรือทางอาญา

การให้บริการของเรา

เว๊บไซต์ของเราเป็นสื่อกลางออนไลน์ ให้บริการข้อมูลออนไลน์ โดยคุณจะใช้เว๊บไซต์ของเราเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเองหรือวัตถุประสงค์อื่นใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายประเทศไทย ไม่ขัดต่อศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยคุณจะไม่กระทำการใดๆ เหล่านั้น โดยเด็ดขาด และเมื่อคุณเข้าใจเช่นนั้นแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการของเรา โดยละเอียดและทำความเข้าใจ ดังนี้

  • เว๊บไซต์ของเรา เป็นสื่อกลางออนไลน์ ให้บริการข้อมูลออนไลน์ ไม่ใช่บริษัทจัดหางานแต่อย่างใด
  • เว๊บไซต์ของเรา จะการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มของเว๊บไซต์
  • เว๊บไซต์ของเรา จะการเก็บบันทึกข้อมูลบริษัท สวัสดิการบริษัท ตำแหน่งการรับสมัครงาน และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มของเว๊บไซต์
  • เว๊บไซต์ของเรา จะแสดงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ จากการค้นหาคน (งานหาคน) ให้กับผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา
  • เว๊บไซต์ของเรา จะแสดงข้อมูลบริษัท สวัสดิการบริษัท ตำแหน่งการรับสมัครงาน และอื่นๆ จากการค้นหางาน (คนหางาน) ให้กับผู้ใช้บริการเว๊บไซต์ของเรา
  • เว๊บไซต์ของเรา มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อการใช้งานบางส่วนของเว๊บไซต์ คุณต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (ID) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ของคุณไว้อย่างดี
  • โดยปกติแล้ว คุณสามารถใช้บริการเว๊บไซต์ของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด แต่อาจมีบ้างกรณีที่มีการคิดค่าบริการด้วย เช่น การโฆษณา เป็นต้น
  • โดยปกติแล้ว การชำระค่าบริการ จะชำระผ่านบัญชีธนาคารของ บริษัท เอสพีเอ็น ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เท่านั้น ไม่มีการชำระผ่านบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีบริษัทอื่น แต่อย่างใด
  • หากมีข้อสงสัย คำแนะนำ คำติชม หรืออื่นๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ spn.jobdata@gmail.com
เนื้อหาบนเว๊บไซต์

เราอนุญาติให้คุณบันทึกข้อมูลบนเว๊บไซต์ แต่คุณถือเป็นเจ้าในข้อมูลนั้นๆ คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นๆ และคุณอนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณด้วยเช่นกัน เช่น การสื่อสาร เผยแพร่ และแสดงต่อสาธารณะ เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเว๊บไซต์บางส่วน เกิดจากที่คุณบันทึกเข้ามาในเว๊บไซต์นั้น คุณตกลงว่าจะบันทึกข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่บันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือจงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่ปลอมแปลงข้อมูลใดๆ ให้เกิดความเสียหาย หากมีความเสียหายเกิดขึ้น จากการไม่กระทำตามข้อตกลงข้างต้นนี้ คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ทำขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

กฎหมายที่บังคับ

กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงือนไข

มีผลใช้งานตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงือนไขนี้บ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และภายใต้ข้อกำหนดและเงือนไขนี้ เราจะระบุวันที่การปรับปรุงข้อกำหนดและเงือนไขไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อกำหนดและเงือนไข ของเรา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค้นหางานในฝัน โอกาสที่ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ เริ่มต้นด้วยกันไปกับเรา